ສື່ສານມວນຊົນ

ນິເທດສາດ

ຫຼັກສູດ: ຊັ້ນສູງ 3 ປີ ວິທະຍາ​ໄລ ສຸດສະກະ

ນິເທດສິນ

ຫຼັກສູດ: ຊັັ້ນສູງ 3 ປີ | ປະລິນຍາຕີ 5 ປີ ສະຖາບັນ

ສື່ສານມວນຊົນ

ຫຼັກສູດ: ປະລິນຍາຕີ 4 ປີ ຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ